Toggle menu

Privacy

Algemeen

Om u goed te kunnen helpen en ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij nemen uw privacy serieus en houden ons aan de volgende punten:

  1. Wij gaan goed om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent dat we de gegevens niet verder gebruiken dan waarvoor we uw gegevens opvragen.
  2. Wij nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat de mensen waarmee we samenwerken dat ook doen.
  3. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving over de behandeling van persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?

Dudok Wonen heeft de volgende gegevens nodig om uw te informeren: Naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Cameratoezicht

Wij gebruiken camerabeelden voor de veiligheid in het gebouw. Dit om vandalisme tegen te gaan en voor een goede leefbare omgeving te zorgen. Deze plekken zijn aangegeven met stickers en/of bordjes. De beelden worden alleen gebruikt voor deze doelen en worden maximaal 7 dagen bewaard.

Bezoek website

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt voor onderzoek van bezoek- en klikgedrag op de website. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Derden

Dudok Wonen geeft alleen uw gegevens aan partners voor bovenstaande werkzaamheden of aan organisaties die noodzakelijk zijn betrokken bij activiteiten. Uw gegevens worden uitsluiten voor bovenstaande doelen door andere partijen gebruikt.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens aan andere organisaties of personen te geven. U kunt hierbij denken aan een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan heel netjes om met deze verzoeken.

Daarnaast kunnen wij volgens samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. Deze uitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats. Daarnaast zullen wij alleen de gegevens uitwisselen die nodig zijn.

In alle andere gevallen vragen wij u om toestemming. Die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.

Onze medewerkers zijn verplicht uw gegevens geheim te houden. Technische veiligheidsmaatregelen voor bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en wanneer nodig aangepast. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht werken.

Bewaartermijnen

Dudok Wonen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze werkzaamheden. Hoe lang sommige gegevens worden bewaard hangt af van de soort gegevens.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering doorgeven via het Formulier Klantrechten. Als u hiervan gebruik wenst te maken, moet u dit formulier helemaal ingevuld en ondertekend persoonlijk bij ons inleveren waarbij u zich moet identificeren. U kunt alleen inzage krijgen in uw eigen gegevens. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen over privacy bij Dudok Wonen kunt u stellen aan onze Privacy Officer via een email aan privacy@dudokwonen.nl.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan deze verklaring door te nemen.

© 2024 LW30
Ontwerp: Concreet geeft vorm